• (+94)37 -2222432
  • maliyadevac@gmail.com
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

මලිදෙව් මෑණි නමාමි !

 

මලියදේව විද්‍යාලයශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල නගරයේ ඇති පිරිමි පාසලකි. කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පරමවිඥානාර්ථ බෞද්ධ සංගමය විසින් 1888 වසරේදී මලියදේව විද්‍යාලය ආරම්භ කරන ලදි. මලියදේව වීද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය යයි සම්මත පාසලකි. මලියදේව විද්‍යාලයෙහි 1 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා අධ්‍යාපන කටයුතු පැවැත්වෙන අතරමලියදේව විද්‍යාලයේ මේ වන විට විෂය සමගාමී හා විෂය බාහිර කටයුතු 65කින් පමණ සමන්විත වෙයි.

Read more...

මලිදෙව් මාතාව බබලන්නට වෙර දරන මලියදේව මාධ්‍ය ඒකකයට ඔබගේ සහය ලබාදෙන්න
සා/පළෙ විභාගය කල්යයි
අ.ප‌ො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මාර්තු මස තෙක් කල් යන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්යය ජේ.ඒල් පීරිස් මහතා පවසයි.
Card image cap 01 Oct2020
8 Tips for Effective Online Learning

Taking an online course for the first time?, here are eight, go-to study tips for learning online.

#1: Set daily goals for studying

Ask yourself what you hope to accomplish in your course each day. Setting a clear goal can help you stay motivated and beat procrastination. The goal should be specific and easy to measure, such as “I’ll watch all the videos in Module 2 and complete the first programming assignment.” And don’t forget to reward yourself when you make progress towards your goal!

 

#2: Create a dedicated study space

It’s easier to recall information if you’re in the same place where you first learned it, so having a dedicated space at home to take online courses can make your learning more effective. Remove any distractions from the space, and if possible, make it separate from your bed or sofa. A clear distinction between where you study and where you take breaks can help you focus. 

 

#3: Schedule time to study on your calendar

Open your calendar and choose a predictable, reliable time that you can dedicate to watching lectures and completing assignments. This helps ensure that your courses won’t become the last thing on your to-do list.

#4: Keep yourself accountable

Tell your friends about the courses you’re taking, post achievements to your social media accounts, or blog about your homework assignments. Having a community and support network of friends and family to cheer you on makes a difference.

#5: Actively take notes

Taking notes can promote active thinking, boost comprehension, and extend your attention span. It’s a good strategy to internalize knowledge whether you’re learning online or in the classroom. So, grab a notebook or find a digital app that works best for you and start synthesizing key points.

Tip: While watching a lecture on Coursera, you can click the “Save Note” button below the video to save a screenshot to your course notes and add your own comments.

 

#6: Join the discussion

Course discussion forums are a great place to ask questions about assignments, discuss topics, share resources, and make friends. Our research shows that learners who participate in the discussion forums are 37% more likely to complete a course. So make a post today!

#7: Do one thing at a time

Multitasking is less productive than focusing on a single task at a time. Researchers from Stanford University found that “People who are regularly bombarded with several streams of electronic information cannot pay attention, recall information, or switch from one job to another as well as those who complete one task at a time.” Stay focused on one thing at a time. You’ll absorb more information and complete assignments with greater productivity and ease than if you were trying to do many things at once. 

#8: Take breaks

Resting your brain after learning is critical to high performance. If you find yourself working on a challenging problem without much progress for an hour, take a break. Walking outside, taking a shower, or talking with a friend can re-energize you and even give you new ideas on how to tackle that project.

Card image cap 01 Oct2020
How to get 9A's in O/L?...

this time period is enough for you.. don't go for too much classes. go for one and study everyday.Make a time table for your studies. keep your mind only your target and inspiration will automatically come to you. All you need is some focused studying, doing lots of questions, looking at model answers to see how to construct an answer etc. Start looking at questions. Then you would realize how and what you need to study. Too much tuition classes won't help. What will be more beneficial is to have your own plan and schedule for studies and sticking to it. Also do some group work with good friends who have similar or better capabilities.If you have dream or target in your mind, its the best way to get 9As. some students are talented but some need to study more to face the exam. try your maximum effort to understand the theory and do it in practical way to get it more clear rather than filling your mind with full of theory and memorising. if the subject is mathematics you don't wont to study and read the book. best way make your mind free and practice all the mathematical formula every day. if you need more clarifications don't be hesitate to ask the questions.

Card image cap 01 Oct2020
COVID 19 හමුවේ පාසල් පැමිණිය යුතු ආකාරය

1 මුඛ අවර්ණ පැළද පාසලට පැමිණිය යුතුයි.
2 පාසල තුළ ද පැලඳ හිටිය යුතුයි.
3 අමතර මුඛ අාවරණයක් රැගෙන එන්න.
4 වතුර බෝතලයක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය
5. කණ්ඩායම් ලෙස ආහාර ගැනීම නොකළ යුතුය.
6. පාසලට පැමිණෙන මොහොතේ සිට පිටව යන තුරු දුරස්ථ බව රැකීම අනිවාර්ය වේ
7. පොත් පත් පැන් පැන්සල් අාදි කිසිම උපකරණයක් හුවමාරු කර භාවිත කිරීම සපුරා තහනම්.
8. Sanitizer පොඩි බෝතලයක් ළග තබා ගෙන තිතර අත් පිරිසිදු කර ගැනීම සුදුසු වේ.
9. අත් සෝදා පාසලට අැතුලු විය යුතුයි තිතර අත් සේදිය යුතුයි.
10.උණ, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, කැස්ස යනාදී රෝග ලක්ෂණ පවති නම් පාසලට පැමිණීමෙන් වළකින්න.